วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑


สินค้าภูมิปัญญาไทย
กระเป๋าย่านลิเภา
เป็นเวลากว่าสี่สิบปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมอาณาประชาราษฏร์ทั่วทุกท้องถิ่น และได้ทรงหยั่งรู้ทุกข์สุขของประชาชนอย่างลึกซึ้งกว้างของ โดยเฉพาะในเรื่องการทำมาหากินของประชาชนในช่วงเวลาอันต่อเนื่องยาวนานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อได้ทรงสดับปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ เป็นอันมากแล้ว ท้ายที่สุดจึงได้มีพระราชดำรัสเป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้วว่า"ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้ เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรเก็บรักษา"จากพระราชดำรินี้ แม้มิได้ทรงใช้คำว่า "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" แต่โดยสาระสำคัญก็บ่งบอกชัดเจนแล้ว เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ พระราชดำรัสนี้เป็นการปลุกไทยทั้งชาติให้ตื่นตัวและตื่นรู้ ว่าชาวบ้านไทยมีปัญญามีความรู้ที่ควรแก่การยอมรับและยกย่อง ผลต่อเนื่องสำคัญยิ่งก็คือชาวบ้านให้มาก คนในราชการไม่ควรสมมุติตนเองว่ารู้ดีกว่า ฉลาดกว่าในความเป็นจริง คนราชการได้ถูกทำให้ความสำคัญและพิจารณาความคิด ความเห็น และการตัดสินใจของชาวบ้านเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านให้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: